Loading
Loading

1. Postanowienia Ogólne 1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.feedo.pl prowadzi sprzedaż detaliczną udostępnianych na stronie artykułów za pośrednictwem Internetu. Zasady sprzedaży określa niniejszy Regulamin [dalej „Regulamin”].

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów osobom, które dokonują Zamówień z terenu Rzeczpospolitej Polskiej i dla których dostawa nastąpić ma na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.3. Właścicielem Sklepu jest MyMedia s.r.o. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska, ul. Plaská 622/3, 150 00, Praga 5 – Malá strana, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział C pod numerem 160111, posiadająca numer IČO: 29015901 (odpowiednik polskiego REGON) oraz numer NIP: 5263123010, adresem e-mail: feedo@feedo.pl i numerem telefonu: 511778407

1.4. MyMedia s.r.o. wykonuje działalność gospodarczą na terenie Republiki Czeskiej. Odbieranie Zamówień i dostarczanie przedmiotu Zamówienia odbywać się jednak może również z i na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.5. Dla umów zawartych zgodnie z niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

1.6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep: 1.6.1 System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS 1.6.2 Procesor: 1 GHz 1.6.3 RAM: 1 GB pamięci RAM 1.6.4. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca 1.6.5. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768 1.6.6. Sterowanie: klawiatura, mysz 1.6.7. Opcjonalnie: słuchawki 1.6.8. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s 1.6­.9. Przeglądar­ka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 9) lub Google Chrome (min. wersja 20) lub Mozilla Firefox (min. wersja 20)

1.7. Użytkownik poprzez korzystanie ze Sklepu potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i w całości go akceptuje.

1.8. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.

1.9. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Administrator zwolniony jest od jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych.

1.10. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. Definicje 2.1. Administrator – oznacza administratora Sklepu, czyli MyMedia s.r.o. i osoby upoważnione do działania w jego imieniu.

2.2. Formularz Rejestracji – oznacza formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.

2.3. Formularz Zamówienia – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka Zakupowego oraz określenie preferowanych warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

2.4. Konto – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną, oznaczoną indywidualną nazwą (loginem) i zabezpieczone hasłem podanym przez Usługobiorcę stanowiącą zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

2.5. Koszyk Zakupowy – oznacza Produkt lub zbiór Produktów wskazanych przez Użytkownika w Sklepie, przez którego akceptację za pośrednictwem Formularza Zamówienia, Kupujący wyraża wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na ten Produkt lub jego zbiór.

2.6. Kupujący – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

2.7. MyMedia s.r.o. – oznacza MyMedia s.r.o. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska, ul. Plaská 622/3, 150 00, Praga 5 – Malá Strana, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział C pod numerem 160111, posiadająca numer IČO: 29015901 (odpowiednik polskiego REGON) oraz numer NIP: 5263123010.

2.8. Produkt – oznacza towar oferowany przez Sklep, które może stać się przedmiotem Umowy Sprzedaży.

2.9. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży oraz innych kwestii związanych z nimi.

2.10. Sklep – oznacza sklep internetowy dostępny w domenie internetowej www.feedo.pl

2.11. Sprzedawca – oznacza podmiot, który zawiera za pośrednictwem sieci Internet, na odległość, umowy sprzedaży towarów. Sprzedawca prowadzi Sklep w którym upublicznia swoją ofertę. Sprzedawcą jest MyMedia s.r.o.

2.12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży i dostawy Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Umowa Sprzedaży zawarta jest z chwilą otrzymania od Administratora potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

2.13. Usługobiorca – oznacza Użytkownika posiadającego Konto lub Kupującego.

2.14. Usługodawca – oznacza podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną, czyli MyMedia s.r.o.

2.15. Użytkownik – oznacza każdego użytkownika internetu korzystającego ze Sklepu, niezależnie od faktu posiadania Konta w Sklepie, bycia zalogowanym, czy sposobu korzystania ze Sklepu, np. przez przeglądarkę internetową czy przez aplikację mobilną.

2.16. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

3. Usługi Elektroniczne w Sklepie 3.1. W Sklepie możliwe jest korzystanie z następujących usług – Konta oraz Formularza Zamówienia.

3.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków – (i) wypełnieniu Formularza Rejestracji (ii) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (iii) potwierdzeniu rejestracji poprzez kliknięcie w odpowiedni link aktywacyjny wysłany na podany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracji adres mailowy. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych rejestrującego się Użytkownika: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest natomiast podanie nazwy firmy, numeru NIP i adresu siedziby. Korzystanie z Konta jest bezpłatne.

3.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do Koszyka Zakupowego w Sklepie.

4. Procedura i warunki składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży 4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Kupującego Zamówienia.

4.4. Złożenie Zamówienia następuje za pośrednictwem Formularza Zamówienia i może być dokonane przez każdego Użytkownika mogącego być Kupującym niezależnie od faktu posiadania przez niego Konta. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (i) po wypełnieniu Formularza Zamówienia oraz (ii) kliknięciu pola „Zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Dla Kupujących posiadających Konto, domyślnymi danymi, o których mowa w zdaniach poprzedzających są dane podane w Formularzu Rejestracyjnym (Kupujący może wskazać inne dane na potrzeby określonego Zamówienia).

4.5. Kupujący oświadcza, iż posiada pełnię zdolności do czynności prawnych będących przedmiotem Zamówienia i Umowy Sprzedaży. W przypadku składania Zamówienia lub zawierania Umowy Sprzedaży w imieniu osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba działająca w imieniu Kupującego oświadcza, iż działa zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w danym podmiocie lub na podstawie ważnego pełnomocnictwa do zawierania tego typu stosunków prawnych wydanego zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.

4.6. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą mailowego lub telefonicznego potwierdzenia Zamówienia przez Administratora.

4.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży w odpowiedzi na złożone Zamówienie w sytuacji, gdy: 4.7.1. Okaże się, że zamówiony Produkt nie jest już dostępny u Sprzedawcy lub jego sprzedaż jest z uzasadnionych powodów niemożliwa; 4.7.2. Sprzedawca poweźmie uzasadnione wątpliwości w zakresie prawdziwości danych podanych przez Kupującego w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji albo wola zawarcia Umowy Sprzedaży przez Kupującego będzie budziła uzasadnione wątpliwości. 4.7.3. Doszło do istotnej zmiany ceny danego Produktu (o więcej niż 3%) z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę; 4.7.4. Kupujący zamówi jednorazowo więcej niż 10 sztuk tego samego produktu. 4.7.5. Kupujący naruszy niniejszy Regulamin. 4.7.6. Kupującym jest osoba, z którą została rozwiązana umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie wskazanym w pkt. 6.2.3 lub 6.2.4 niniejszego Regulaminu.

4.8. Sposoby płatności: Płatność z tytułu Umowy Sprzedaży na rzecz Sprzedawcy zostanie dokonana zgodnie z jednym z poniższych sposobów w zależności od wyboru Kupującego dokonanego w Formularzu Zamówienia: 4.8.1. Za pobraniem 4.8.2. Przelewem na konto bankowe wskazane w Formularzu Zamówienia 4.8.3. Kartą płatniczą lub e-przelewem

4.9. W razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5. Warunki dostawy 5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu: 5.1.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.2. Dostawa możliwa jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5.3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu w zakładce Koszty dostawy. W przypadku różnic między nimi decydujące znaczenie mają koszty dostawy wskazane w trakcie składania Zamówienia.

5.4. Termin dostawy Produktu do Kupującego wynosi do 3 Dni Roboczych od dnia potwierdzenia Zamówienia przez Administratora, jeżeli Produkt jest oznaczony „na stanie”, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Jeśli Produkt jest oznaczony jako „niedostępny” Kupujący otrzyma w tym samym terminie od Administratora w formie mailowej lub telefonicznej informację o możliwościach i terminach dostawy,. Bieg terminu rozpoczyna się: 5.4.1. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia zaksięgowania płatności na rachunku lub koncie rozliczeniowym Sprzedawcy. 5.4.2. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży .

6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 6.1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

6.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną: 6.2.1. Wypowi­edzeniu może ulec umowa o Konto; 6.2.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: feedo@feedo.pl lub też pisemnie na adres: MyMedia s.r.o., ul. Londyńska 24, 03–921 Warszawa. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia. 6.2.3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia). 6.2.4. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

7. Postępowanie reklamacyjne 7.1. W przypadku uznania zasadności reklamacji koszty dostawy w wysokości najniższej opłaty pocztowej lub kurierskiej dostępnej w miejscu zamieszkania reklamującego niezbędnej dla bezpiecznego doręczenia przesyłki, pokrywa Sprzedawca.

7.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży 7.2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.). 7.2.2. Zawiado­mienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: feedo@feedo.pl lub też pisemnie na adres: MyMedia s.r.o., ul. Londyńska 24, 03–921 Warszawa. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres. O konieczności dostarczenia Produktu Sprzedawca informuje indywidualnie Kupującego, z którym dodatkowo ustala termin i warunki odbioru Produktu Kupującego. 7.2.3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres (mailowy lub pisemnie), chyba że strony ustalą inny sposób.

7.3. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu: 7.3.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Użytkownik może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: feedo@feedo.pl lub też pisemnie na adres: MyMedia s.r.o., ul. Londyńska 24, 03–921 Warszawa . Jeśliby okazało się, iż dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie zakupionego wcześniej Produktu, Sprzedawca poinformuje o tym osobę zgłaszającą reklamację i ustali z nim termin i warunki odbioru Produktu Kupującego. 7.3.2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. 7.3.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 7.3.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres (mailowy lub pisemnie), chyba że strony ustalą inny sposób.

8. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez konsumentów 8.1. Kupujący będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:feedo@fe­edo.pl lub też pisemnie na adres: MyMedia s.r.o., ul. Londyńska 24, 03–921 Warszawa .

8.2. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą, a odstępujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie. Kupujący zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Kupujący.

8.3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego Produktu i po potwierdzeniu nienaruszonego stanu Produktu, zwróci wpłaconą cenę. Sklep zwróci również koszty przesyłki do Kupującego w kwocie równej cenie najtańszej opcji przesyłki dostępnej do wyboru Kupującego przy składaniu Zamówienia.

8.4. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób.

8.5. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia usług – od dnia jej zawarcia.

8.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (i) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 8.1 oraz 8.4; (ii) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (iii) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (iv) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (v) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (vi) dostarczania prasy; (vii) usług w zakresie gier hazardowych.

9. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców 9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Kupujących nie będących jednocześnie konsumentami.

9.2. W wypadku Kupujących nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.3. Kupujący nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5. Odpowied­zialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego nie będącego jednocześnie konsumentem.

10. Dane Osobowe 10.1. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, Użytkownicy przekazują Administratorowi dane osobowe. Administratorem danych osobowych jest Administrator. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w Formularzu Rejestracji oraz w trakcie składania Zamówień w zbiorze danych Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszym Regulaminem w celu prawidłowej realizacji usług w ramach Serwisu, w tym opisanych w niniejszym Regulaminie, w celu wykorzystania jego wszystkich funkcjonalności jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem portalu, a także, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę, w celach marketingowych. Użytkownik ma prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik może wyrazić ponadto zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora środkami komunikacji elektronicznej, co nie jest jednakże warunkiem skorzystania przez Użytkownika ze Sklepu. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne – może jednak być niezbędne dla prawidłowego zawarcia i realizacji usług opisywanych w niniejszym Regulaminie. Administrator zwraca uwagę, iż w zależności od brzmienia adresu email, może on stanowić dane osobowe pozwalające na identyfikację Użytkownika. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora wyłącznie po jednoznacznym udzieleniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i tylko w zakresie określonym w danym formularzu zgody.

10.2. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza przypadkami określonym przepisami obowiązującego prawa lub niniejszym Regulaminie.

10.3. Usługi świadczone za pośrednictwem Sklepu realizowane są w sposób i przy pomocy środków technicznych uniemożliwiających dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości danej usługi, a ponadto, pozwalających na jednoznaczną identyfikację stron oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści.

10.4. Odbiorcy danych osobowych: 10.4.1. W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 10.4.2. W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.

10.5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Kupujących): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj). W wypadku Usługobiorców (Kupujących) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do świadczenia przez Administratora usług w ramach Sklepu lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów.

10.6. Każdy Użytkownik uprawniony jest do zasięgnięcia informacji u Administratora o rodzaju przetwarzanych danych osobowych tego Użytkownika i o celu ich przetwarzania, jak również do zażądania zaprzestania ich przetwarzania.

10.7. Szczegółowe postanowienia dotyczące kwestii związanych z ochroną danych osobowych zawiera Polityka Prywatności zamieszczona w zakładce Polityka prywatności.

11. Postanowienia końcowe 11.1. Adminis­tratorowi przysługuje uprawnienie do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie. Każdorazowa zmiana będzie obwieszczona poprzez opublikowanie regulaminu na stronie sklepu w zakładce Regulamin sklepu oraz poinformowanie drogą elektroniczną każdego Użytkownika posiadającego Konto z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. W sytuacji kiedy Użytkownik nie akceptuje nowego brzmienia Regulaminu, przysługuje mu uprawnienie do rozwiązania stosunku prawnego łączącego go z Administratorem w trybie wskazanym w pkt. 6.2.2.

11.2. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem Regulamin sklepu.

11.3. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi rejonowemu dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

11.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.10. 2014

Ajax loader