Konkurs o diamentowe kolczyki

REGULAMIN KONKURSU NIVEA ZIMOWA PROMOCJA Z FEEDO.PL DLA REPUBLIKI POLSKIEJ

Celem tego regulaminu jest określenie kompletnych zasad i warunków promocji „Nivea Zimowa promocja z FEEDO.PL (dalej zwanej „konkursem“. Ten regulamin jest jedynem obowiązującym dokumentem, który reguluje warunki konkursu na stronie internetowej oraz w innych miejscach i materiałach związanych z konkursem i dostępnych dla uczestników. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności tekstu, skróconych zasad czy warunków konkursu w innych materiałach dostępnych konsumentowi, obowiązujący w pełni jest niniejszy regulamin. Regulamin może być zmieniony przez organizatora konkursu tylko w formie pisemnej.

Organizatorem konkursu jest firma Beiersdorf spol. s r.o. z siedzibą: ul. Piekarska 16, Praga 5, nr identyfikacyjny: 481 17 099, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Miejskiego w Pradze, sekcja C, nr rejestru: 16933 (zwaną dalej „organizatorem“).

Oryginał regulaminu na czas konkursu będzie znajdował się w Kancelarii Adwokackiej KMVS advokátní kancelář s.r.o, z siedzibą: ul. Hellichova 1, 118 00 Praha 1 (zwanej dalej „kancelarią adwokacką“) oraz u organizatora.

Termin i miejsce konkursu: Konkurs odbywa się w okresie od 18.01.2016 r. od godz. 0.00.00 do wyczerpania poszczególnych wygranych w konkursie, niepóźniej jednak niż do 29.02.2016 r. do godz. 23:59:59 (dalej zwanym „terminem konkursu“), na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanej dalej „miejscem konkursu“).

Lista nagród w tym konkursie: Główna wygrana: kolczyki z białęgo złota z brylantem o wartości 5 500 Kč bez VAT. W konkursie do wygrania 3 pary takich kolczyków. Nagroda dla każdego: przywieszka marki Swarovski ze srebrnym uchwytem; w konkursie 1000 szt. przywieszek jako nagrody dla każdego.

Konkurs obejmuje produkty sprzedawane pod marką NIVEA i Labello (zwanych dalej „produktami konkursowymi“

Zasady konkursu:

Konsumenci mogą wziąć udział w konkursie o główną wygraną w następujący sposób: Konsument w konkursie o główną nagrodę bierze udział wówczas, gdy w okresie trwania konkursu jednorazowo zakup w sklepie internetowym Feedo.pl produkty konkursowe o całkowitej wartości powyżej 199 Kč/ 8,99 Eur z VAT (zwanej dalej „zakupami konkursowymi“). Za zakup konkursowy, w rozumieniu poprzedniego zdania, rozumie się skuteczny zakup tj, tylko taki,w którym zamówienie konkursowych produktów zostanie zrealizowane w okresie trwania konkursu, będzie właściwie wykonane oraz zostanie w pełni opłacone w terminie do 14 dni od dokonania zamówienia.

Za konkurenta w konkursie o główną nagrodę uważa się osobę, która spełniła wszystkie warunki udziału w konkursie tj. Dokonała konkursowych zakupów. Zawodnik może brać udział w konkursie za każdym razem, gdy dokona zakupu produktów konkursowych w sklepie internetowym feedo.pl.

W przypadku każdego zakupu zapisywane są takie informacje, jak: Numer telefonu komórkowego uczestnika konkursu Adres poczty e-mail Kwota zakupów Dokładną datę i czas dokonania zamówienia Datę dokonania płatności za zakup

Zwycięzcami nagrody głównej staną się te trzy soby, których konkursowe zakupy będą najwyższe,odpo­wiednio w drugiej i trzeciej kolejności, z wszystkich konkursowych zakupów realizowanych w czasie trwania konkursu. Dla celów kryteriów oceny, o której mowa w poprzednim zdaniu, ustala się wartość poszczególnych pojedynczych konkursowych zakupów dokonanych przez uczestników konkursu. Tak więc, jeśli uczestnik podczas trwania konkursu dokona kilku zakupów konkursowych ich wartości nie sumują się. W przypadku jednakowych wysokości kilku zakupów konkursowych pierszeństwo do nagrody głównej mają ci uczestnicy, którzy odpowiednich zakupów konkursowych dokonali najwcześniej. Jeden uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę główną Każdy zwycięzca nagrody głównej będzie informowany o swoim zwycięstwie natychmiast po ustaleniu zwycięzców, do którego dojdzie najpóźniej do 30 dni od zakończenia konkursu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, która została podana przy dokonywaniu zakupów. Główna nagroda zostanie zwycięzcy przesłana za pośrednictwem poczty.

Konsumenci mogą wziąć udział w konkursie o Nagrodę dla każdego w następujący sposób: Każdy uczestnik, który w okresie trwania konkursu dokona prawidłowego konkursowego zakupu (jak wyżej) otrzyma nagrodę dla każdego. Nagroda dla każdego zostanie dołączona bezpośrednio do zamówienia. Za jeden prawidłowo dokonany konkursowy zakup można otrzymać tylko jedną Nagrodę dla każdego. W konkursie można wziąć udział wielokrotnie tzn. Przy dokonaniu kolejnych zakupów konkursowych uczestnik może otrzymać kolejną Nagrodę dla każdego. Ta część konkursu trwa do wyczerpania nagród, niedłużej jednak niż do 29.02.2016 r.

Orgsanizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne ryzyko i jakiekolwiek zobowiązania związane z korzystaniem z wygranej. Uczestnik konkursu nie może ubiegać się o inną wygraną niż ta, która mu będzie wydana i nie ma prawa wygranej reklamować. Wygranej nie można alternatywnie wypłacić w gotówce ani w inny sposób. Nie jest możliwe uzyskanie nagrody drogą sądową. W konkursie mogą uczestniczyć tylko osoby fizyczne z miejscem zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, pełnoletnie (starsze niż 18 lat). Z udziału w konkursie są wyłączeniu wszyscy pracownicy firmy Beiersdorf spol. s r.o. (organizator), dalej wszystkie osoby zaangażowane w organizację tego konkursu, zwłaszcza pracownicy wszystkich współpracujących agentur oraz osoby im bliskie, a także pracownicy MyMedia s. r. o. W przypadku, gdy wygraną stanie się osoba, która jest pracownikiem wymienionych firm lub osobą im bliską należy zrzec się nagrody. Podobnie należy zrzec się nagrody w przypadku, gdy organizator stwierdzi lub będzie mieć uzasadnione podejrzenie popełnienia oszustwa lub niewłaściwego postępowania ze strony niektórych uczestników lub innych osób, które pomogły danemu uczestnikowi w zdobyciu nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę czy niedoręczenie odsyłanych poczty lub poczty wysyłanej laureatom w związku z tym konkursem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i niepowodzenia związane z usługami internetowymi. Organizotor ma prawo skrócić lub wydłużyć czas trwania konkursu. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmiany zasad konkursu lub odwołania konkursu w całości, bez konieczności podania powodu. W przypadku kiedy osoba, która prawidłowo wzięła udział w konkursie, skorzysta ze swojego konsumenckiego prawa i odstąpi od umowy kupna, na podstawie której realizowany był „konkursowy zakup“, zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego nie może na podstawie takiego „konkursowego zakupu“ uzyskać nagrody głównej. Jeden kupujący może w konkursie uczestniczyć ponownie, niewięcej jednak jak 5 razy podczas trwania konkursu. To znaczy, że tylko 5 razy jeden kupujący może otrzymać nagrodę dla każdego. Lista imienna osób otrzymujących nagrodę główną będzie w dyspozycji organizatora konkursu lub osób przez organizatora upoważnionych. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przyjęcie zasad tego konkursu i oświadcza, że będzie ich w pełni przestrzegał. Również, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z tym konkursem tj. Imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail (w przypadku internetowej rejestracji), dane uczestników konkursu firma Beiersdorf spol. s r.o. z siedzibą w Pradze, ul. Piekarska 16, 150 00 Praga 5, numer identyfikacyjny: 48117099 może nadal przetwarzać w celach marketingowych tj. oferować produkty i usługi, informować o promocjach, itp. Za pośrednictwem wiadomości SMS, e-mail oraz innych środków elektronicznych, na czas nieokreślony, tj. do czasu wycofania zgodny przed uczestnika konkursu na dalsze przetwarzanie danych osobowych. Uczestnik potwierdza, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, może bezpłatnie odwołać zgodę na przetwarzanie danych, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz zablokowania niewłaściwych danych, ich zmiany i usunięcia, itp. W przypadku wątpliwości, co do praw administratora danych osobowych uczestnik ma prawo kontaktu z administratorem danych. Organem nadzoru jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę, by organizator konkursu był uprawniony do wykorzystania wizerunku oraz imienia i nazwiska zwycięzcy w mediach (w tym w internecie), w materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora i prezentacji tego konkursu i jego zwycięzców z sposób opisany powyżej, a także nagrania audio i video zwycięzców konkursu. Przy jakimkolwiek naruszeniu zasad konkursu organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia danego uczestnika z konkursu bez konieczności rekompensaty.

Regulamin został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden znajdował się będzie u organizatora konkursu, a drugi w kancelarii adwokackiej.

Praga, dn.

Dana Karbanová Shopper&Customer Marketing Specialist Beiersdorf spol. s r.o.

Ajax loader