Kunkurs o fotelik samochodowy Chicco

konkurs o fotelik samochodowy chicco

Nagrodą jest: 

Fotelik Chicco. Konkurs trwa od  01.02.2016 12:00 do 29.02.2016 23:59.  


Regulamin Konkursu:

 1. Organizator

 • Organizatorem Konkursu jest MyMedia s.r.o. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska, ul. Plaská 622/3, 150 00, Praga 5 – Smichov, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział C pod numerem 160111, posiadająca numer IČO: 29015901 (odpowiednik polskiego REGON) oraz numer DIČ: CZ29015901 (odpowiednik polskiego NIP) i adresem e-mail: feedo@feedo.pl (dalej „Organizator”)

2. Czas trwania Konkursu
 • Konkurs trwa od 02.02.2016 13:00 do 29.02.2016 23:59.

3. Nagrody

 • W Konkursie zostaną przyznane 3 nagrody w postaci fotelika Chicco. 

4. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 • Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik“) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni warunek zakupu chusteczek nawilżanych Huggies powyżej 45 zł w sklepie internetowym Feedo.pl (www.feedo.pl) w terminie od 02.02.2016 13:00 do 29.02.2016 23:59 i w tym terminie wyśle swoją odpowiedź wpisaną do formularza, który dostanie w e-mailu razem z pytaniem konkursowym po złożeniu zamówienia na zakup chusteczek nawilżanych Huggies. 
 • Odpowiedzi wpisane do formularza po terminie 29.02.2016 23:59 nie wezmą udziału w Konkursie. 
 • Uczestnik Konkursu wysyłając odpowiedź oświadcza tym samym, że akceptuje niniejszy Regulamin oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.
 • W Konkursie weźmie udział tylko jedna odpowiedź każdego Uczestnika. 
 • Odpowiedź nie może być dłuższa aniżeli [1000] znaków, musi być sporządzona w języku polskim oraz musi stanowić tekst, którego Uczestnik jest autorem i do którego posiada pełne i niczym nieograniczone prawa autorskie. Odpowiedź nie może zawierać w swojej treści zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe oraz nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa jak i praw autorskich osób trzecich. W razie naruszenia ww. obowiązku, odpowiedź nie będzie brała udziału w Konkursie i Organizator będzie uprawniony do wykluczania takich odpowiedzi z Konkursu. 
 • Organizator przed rozstrzygnięciem Konkursu uporządkuje nadesłane odpowiedzi zgodnie z czasem ich nadsyłania od najstarszych do najnowszych.
 • Oceny prawidłowo nadesłanych odpowiedzi dokona 3-osobowa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 • Zwycięzcy zostaną wybrani z Uczestników, którzy najdokładniej odpowiedzą na pytanie konkursowe.
 • Najlepsze odpowiedzi zostaną wyłonione 1.03.2016. Komisja Konkursowa wskaże 3 laureatów nagrody, którzy w ocenie Komisji Konkursowej udzielili najdokładniejszych odpowiedzi. W przypadku dwóch lub więcej jednakowych konkursowych odpowiedzi decyduje data i czas jej wysłania, tzn. wyższy priorytet będzie miała wcześniej wysłana odpowiedź. 
 • Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej e-mailem. Ich imię i nazwisko zostanie także opublikowane za pośrednictwem strony Facebook Dbamy o mamy. 
 • Nagroda zostanie wysłana zwycięzcom razem z kolejnym zamówieniem złożonym przez zwycięzcę Konkursu w sklepie internetowym Feedo.pl, jeżeli zostanie złożone do 31.03.2016. Jeżeli zwycięzca nie złoży zamówienia w sklepie internetowym Feedo.pl po ogłoszeniu wyników Konkursu do dnia 31.03.2016, powinien skontaktować się z Organizatorem i ustalić z nim sposób przekazania nagrody. Jeżeli zwycięzca nie skontaktuje się z organizatorem do 30.04.2016, jego prawo do nagrody wygasa. 
 • Z samego faktu wzięcia udziału w Konkursie nie wynika dla Uczestnika prawo do uzyskania nagrody.  Zwycięzcy nie są zobowiązani do płacenia podatku z tytułu otrzymania nagrody. 
 • Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji ich jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do producenta nagrody lub sprzedawcy. 


5. Odpowiedzialność organizatora

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika zgłoszenia z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy odpowiedź Uczestnika będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie przedstawiać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w zdaniu poprzednim
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
6. Postanowienia inne

 • Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie,
 • Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników. Informacje dotyczące Uczestników mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego, kurierowi oraz innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.
 • Każdy Uczestnik uprawniony jest do zasięgnięcia informacji u Administratora o rodzaju przetwarzanych danych osobowych tego Uczestnika i o celu ich przetwarzania, jak również do zażądania zaprzestania ich przetwarzania. 
 • Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.feedo.pl


Ajax loader