Konkurs #DbamyOMamy

Regulamin konkursu “#DbamyOMamy”

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Konkurs organizowany jest przez Feedo Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy. Londyńskiej 24/4, 03–921 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000498393 , posiadająca numer REGON 14709559300000 oraz NIP 5252578830, zwana dalej: „Organizatorem”.

1.2 Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników

1.3 Administratorem danych Uczestników Konkursu jest Organizator.

1.4 Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Regulamin – niniejszy regulamin;

Konkurs – konkurs pod hasłem „#DbamyOMamy” opisywany w poszczególnych punktach niniejszego Regulaminu;

Feedo.pl – strona internetowa Feedo.pl (www.feedo.pl)(https://www.feedo.pl/) oraz podległe jej strony internetowe, będące sklepem internetowym a artykułami dla niemowląt, działające pod domenami internetowymi należącymi do Organizatora; https://instagram.com/feedo.pl/ ;

Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, która zgłosi się do udziału w konkursie poprzez udostępnienie zdjęcia konkursowego z profilu Feedo.pl na Instagramie;

Nagroda – Mikrofalowy sterylizator parowy markiPhilips AVENT (zestaw);

Zwycięzca – osoba nagrodzona Mikrofalowym sterylizatorem parowym markiPhilips AVENT;

Komisja Konkursowa – komisja złożona z trzech pracowników Feedo.pl;

2. Uczestnictwo w Konkursie.

2.1 Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2.2 Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie za zgodą prawnego opiekuna.

2.3 Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora.

2.4 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.5 Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

2.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do Nagrody.

3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

3.1 Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy nagrody głównej.

3.2 Rozpoczęcie Konkursu przypada na dzień 04.05.2015r., a jego zakończenie nastąpi 18.05.2015r., o godzinie 23:59.

3.3 Konkurs odbędzie się na profilu Feedo.pl na Instagramie: https://instagram.com/feedo.pl/

3.4 Aby wziąć udział w Konkursie należy zaobserwować profil @feedo.pl, udostępnić na swoim profilu Instagram zdjęcie konkursowe z profilu Feedo.pl na Instagramie (https://instagram.com/feedo.pl/). Każde zdjęcie powinno zostać opisane hashtagiem: #DbamyOMamy oraz otagowane: @feedo.pl. Oprócz tego użytkownik powinien dodać do opisu zdjęcia komentarz, w którym opisze jak w kreatywny sposób można przekonać małego niejadka do zjedzenia posiłku.

3.5 Jedna osoba w trakcie trwania konkursu może zamieścić jedno zdjęcie. Jeśli Uczestnik doda na swoim profilu więcej niż jeden wpis konkursowy, pod uwagę będzie brany tylko pierwszy z

3.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m. in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika

3.7 Uczestnik konkursu wyraża zgodę na bezpłatne, bezwarunkowe i bezterminowe przeniesienie majątkowych praw autorskich do nadesłanego zdjęcia na rzecz Organizatora Konkursu, a także publiczne jego udostępnianie, wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych i niezwiązanych z akcjami Feedo.pl.

3.8 Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez spółkę Feedo z siedzibą przy ulicy. Londyńskiej 24/4, 03–921 Warszawa, danych osobowych przekazanych w mailu po zakończeniu konkursu, w formularzu rejestracyjnym oraz tych danych ewentualnie aktualizowanych w edycji swojego Konta Uczestnika Konkursu w serwisie Feedo prowadzonym przez Organizatora pod adresem Feedo.pl – w celach

4. Zasady wyłaniania Zwycięzcy oraz rozstrzygnięcie Konkursu

4.1 Zwycięzcę Konkursu oraz osoby wyróżnione wybiera Komisja Konkursowa.

4.2 Komisja Konkursowa wyłoni 1 zwycięzcę nagrody głównej.

4.3 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na blogu Organizatora i jego profilu na portalu społecznościowym Facebook i Instagram, w dniu 20.05.15r., do godziny 23:59.

4.4 Wyłonieni Zwycięzcy będą proszeni o zgłoszenie się do Organizatora poprzez wiadomość prywatną na Instagramie w celu ustalenia formy przekazania nagrody.

5. Nagroda Konkursowa

5.1 Komisja Konkursowa nagrodzi 1 zdjęcie. Nagrodą dla zwycięzcy jest Mikrofalowy sterylizator parowy markiPhilips AVENT (zestaw).

5.2 W przypadku Nagrody Głównej Zwycięzca będzie zobowiązany do przesłania kwestionariusza w celach podatkowych.

5.3 Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim ani wypłacenie jej równowartości w formie pieniężnej, ani wymiana na jakąkolwiek inną nagrodę.

5.4 Odbiór nagrody oznacza zrzeczenie się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora.

5.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu mailowego, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

6. Uwagi Dodatkowe

6.1 Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje można kierować na adres mailowy: feedo@feedo.pl W temacie wiadomości należy wpisać „Konkurs Instagram #DbamyOMamy”.

6.2 Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę oraz dokładny

6.3 Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

6.4 Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.

6.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ajax loader